Beslutskedja

Kommunfullmäktige fattar de högsta besluten i Göteborg. Under kommunfullmäktige finns kommunstyrelsen som leder och samordnar verksamheterna. Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning som hjälper kommunstyrelsen att utföra sina arbetsuppgifter.

Beslut kan även delegeras vilket innebär att beslutanderätten flyttas över till någon annan (delegaten). Kommunfullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen att besluta i kommunfullmäktiges ställe i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Viss beslutanderätt ligger dock inom kommunfullmäktiges exklusiva beslutsområde och får inte delegeras.

Kommunstyrelsen får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en enskild anställd i kommunen att besluta på kommunstyrelsens vägnar i ett visst ärende eller en grupp av ärenden. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för stadsledningskontorets alla verksamheter.

Hur beslut fattas, vad man får och inte får delegera, kan man läsa om i 
Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning