2013

Lackarebäck vattenverk och reningsfilter

Bakgrund

År 2009 fattade dåvarande nämnden för Göteborg Vatten beslut om att genomföra projektet ”Lackarebäck ultrafilter och utökad produktionskapacitet”. I maj 2010 fattades beslut i kommunfullmäktige om att sanktionera investeringskostnaden som uppgår till 700 Mkr i 2009 års prisnivå.

Kortfattad beskrivning av projektet och läget i projektet

Projektet innebär ut-/tillbyggnad av Lackarebäcks vattenverk där 8 nya kolfilter anläggs (en komplettering av befintlig beredningsprocess) samt anläggande av ett helt nytt processteg i form av ultrafiltermembran (UF-membran). Projektet syftar till att utöka produktionskapaciteten på samt till att förbättra den mikrobiologiska barriärverkan för att väsentligt minska risken för vattenburna sjukdomsutbrott. Ultrafilter beräknas förbättra barriärverkan med > 6 log reduktion av protozoer (t.ex.Cryptosporidium) och > 4 log reduktion av virus. UF är en oberoende mikrobiologisk barriär – som medför en god barriärverkan även vid störningar i driften av övriga processteg. UF-anläggningen på Lackarebäcks vattenverk blir den största UF-anläggningen i Norden – det är ett unikt VA-projekt i Sverige.

Vad pågår just nu?

Gällande etapp 1 (tillbyggnad Nord) håller byggentreprenaden på att avslutas, medan installation/montage av VA-processutrustning (rör, pumpar, kolfilter och ultrafilter) pågår fram till halvårsskiftet 2014. Därefter vidtar drifttagning av de nya processanläggningsdelarna. I etapp 2 (tillbyggnad Syd) håller betongstommen på att resas. Den nya reservkrafts- och ställverksbyggnaden är klar och driftsatt. Entreprenadarbetena följer i stort sett tidplanen – med driftsättning av etapp 1 i december 2014 och etapp 2 i oktober 2015.

Ekonomi

Tillbyggnad Nord                Tillbyggnad Syd

Budget (totalt)                                           380 Mkr                              320 Mkr

Upparbetat (131231)                              200,9 Mkr                           24,6 Mkr

 

Elbilar

Bakgrund

Gatubolaget har köpt in ett antal elfordon för Stadens förvaltningar och bolag. Målet var 100 eldrivna fordon i staden fordonsflotta år 2015.
Redan tisdagen den 10 december 2013 levererades den 100:e elbilen till hälso-och sjukvårds-teamet i Angered.

Om Gatubolaget

Gatubolaget är ett miljömedvetet företag som arbetar professionellt med hållbar utveckling och med stadsmiljön i fokus. Vårt uppdrag är att leverera miljöriktiga fordon och transportlösningar till förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad för att skapa en ren och trafiksäker stad. Bolaget arbetar med kvalitetssäkrade miljötransporter och satsar på en rad miljövänliga tjänster – helt i linje med Göteborgs Stads inriktning mot hållbar utveckling och krav  att miljöfrågorna lyfts fram i alla verksamheter.

Elbilar

Introduktion av elfordon fokuserar Gatubolaget också på. Under 2013 levererades elbil nummer 100 till SDF Angered. Därmed är kommunfullmäktiges mål om 100 elbilar i Staden 2015 redan uppfyllt. I samband med introduktion av elbilar har Gatubolaget skaffat fyra snabbladdare för elbilar, de sista av dessa kommer på plats under 2014. Vi tror att det finns utrymme för att byta större delen av Stadens personbilsflotta till elbilar.

Utveckling

Göteborgs Stad satsar på hållbar utveckling och kräver att miljöfrågor ska integreras i alla Stadens verksamheter. Samtidigt har klimatfrågor och intresset för miljöfrågor fortsatt en stor genomslagskraft på alla samhällsplan i dag. Det gör sammantaget att Gatubolagets miljömedvetna inriktning och satsningar på hållbara miljövänliga lösningar ligger rätt i tiden och utgör en bra grund för fortsatt utvecklingsarbete inom fordons- och transportverksamheten. Gatubolaget fortsätter satsningen på elfordon i linje med beslut i kommunfullmäktige. Ett led i detta är upphandling av trafiksäkra miljöfordon som genomfördes ihop med VGR under 2013. Vi beräknar värdet på upphandlingen till över 1 miljard kronor under avtalstiden.

 

GoBiGas

Storskalig produktion av biogas

  • Effektivt – hög verkningsgrad i produktion och återvinning av överskottsvärme till fjärrvärme och el
  • Flexibelt – tål varierande kvalitet av råvara
  • Plattform för utveckling inom industri och högskola

Beräknade effekter av projektet

När anläggningen är i full produktion ska leveransen uppgå till 800 – 1 000 GWh, vilket motsvarar drivmedel till mellan 80 000 – 100 000 bilar.

 Status

GoBiGas-projektet syftar till att förgasa skogsråvara för produktion av biogas som ska distribueras på befintligt gasnät. Projektet är uppdelat i två steg med en demonstrationsanläggning som första etapp och därefter en kommersiell anläggning som andra etapp. Den första etappen är utformad för att producera 160 GWh/år, vilket motsvarar drivmedel till ca 16 000 bilar på år, och den andra etappen är planerad att producera 640 – 800 GWh/år. Projektet drivs i mycket nära samarbete med såväl akademi (Chalmers Tekniska Högskola) och leverantörer (Valmet på Lundbystrand, Göteborg).

För GoBiGas-projektets första etapp startade markarbeten under 2011 och montage under 2012. Anläggningen är nu färdigbyggd och driftsättning pågår. Under 2014 är planen att få demonstrationsanläggningen i kontinuerligt drift för att utvärdera teknikval, funktion och prestanda. Parallellt med projektering och genomförande har även stort fokus lagts på deltagande i olika forum för att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för produktion av biogas.

Inför genomförande av projektets andra etapp krävs att teknik och prestanda är verifierade i demonstrationsanläggningen samt att det finns ekonomiska förutsättningar för genomförande av ett kommersiellt projekt genom tex högre ekonomisk premiering av biogas jämfört med fossila bränslealternativ. En statlig utredning ”Fossilfrihet på väg” har precis presenterats som syftar till att ge möjligheter för väsentlig ökning av biodrivmedel och med ett positiv mottagande av denna kan de ekonomiska förutsättningarna för produktion av biogas väsentligen ökas.