2015

Svanenmärkta och miljövänliga nybyggnationer – Förvaltnings AB Framtiden

Under året har tre nybyggnationer färdigställts som är licensierade och uppfyller miljömärkningen Svanens krav på byggprocess, material och energibehov. Kravställningen innebär att höga krav ställs på inomhusmiljön, detta innefattar såväl det ingående materialet som själva byggprocessen. Dessutom ställs krav för att påverkan på den yttre miljön skall bli så låg som möjligt. Detta innefattar bland annat krav på att byggnaden skall kunna drivas med en låg energianvändning, att byggavfall tas om hand på ett miljöriktigt sätt samt att stränga krav ställs på miljöfarliga ämnen i material. Utöver detta har en nybyggnation färdigställts där energiförbrukningen uppgår till max 60 kWh/m² och år. Läs mer.

Energieffektivisering av trafikbelysning – Trafikkontoret

2015 års budget gällande energieffektivisering av stadens belysningsanläggning har planenligt använts till att byta föråldrade armaturer med högt energiuttag mot moderna LED-armaturer. Enligt upprättad strategi har man prioriterat byten på gator och leder med hög belastning av kollektivtrafik för att för att här minimera service och underhållsstopp i framtiden. Genom att byta dessa armaturer har man i centrum gjort en besparing på ca 60 % och ca 40 % i mer perifera områden. Under 2016 räknar man dessutom med att en sänkning av ljusnivåer under perioder med låg trafikfrekvens samt nattsänkning kan medföra ytterligare besparing av kostnader för både energi och underhåll. Läs mer.

Cykeltrafikstaden – Trafikkontoret

Enligt stadens trafikstrategi krävs en minskning av biltrafiken med 25 % oberoende av befolkningsökning för att vi ska nå målet om 80 % lägre koldioxidutsläpp från vägtrafiken i Göteborg. I stadens strategi ingår att skapa plats för och prioritera fotgängare, cyklister och kollektivtrafik och att utveckla gröna resplaner. Utgångspunkten för cykeltrafikstaden är Cykelprogrammet. Det handlar främst om att öka framkomligheten för cyklister men det finns också medel för smärre åtgärder som till exempel trafiksäkerhet, parkering och belysning. Investeringarna innefattar bland annat mindre framkomlighetsåtgärder, trafikbelysning och trafiksignaler för att öka möjligheterna till att färdas med cykel i staden. Stadens målsättning är att under en tioårsperiod tredubbla antalet cykelresor fram till 2025.

Fotgängarstaden – Trafikkontoret

Enligt stadens trafikstrategi krävs en minskning av biltrafiken med 25 % oberoende av befolkningsökning för att vi ska nå målet om 80 % lägre koldioxidutsläpp från vägtrafiken i Göteborg. I stadens strategi ingår att skapa plats för och prioritera fotgängare, cyklister och kollektivtrafik och att utveckla gröna resplaner. Innehåller riktade åtgärder som främst syftar till att göra staden bättre för fotgängare utifrån trafiksäkerhet och framkomlighet. Investeringarna innefattar bland annat utbyggnad av gångbanor, framkomlighet i staden och andra stadsmiljöåtgärder.