2016

Syftet med denna rapport är att lyfta fram den positiva klimat- och miljöpåverkan som har genererats eller förväntas uppstå som ett resultat av de projekt som är finansierade inom Göteborgs Stads ram för gröna obligationer. Göteborg Stad arbetar aktivt med att åstadkomma en transparent återrapportering.

Stadens första Impact Report presenterades år 2016. Uppdaterade siffror kommer vid nästa Impact Report år 2018.

Impact Report 2016