Projekt

Eligable projects specification

Projekt finansierade genom Green Bond Program

Projekt som vi har finansierats genom Green Bond programmet kommer att listas här. Projekten kommer att läggas till den här sidan så snart de har klarat urvalsprocessen.

Sedan tidigare har staden valt att finansiera

 • Lackarebäcks ultrafilter,
 • GOBIGAS och
 • Gatubolagets elbilar.

Under 2014 har det tillkommit fler gröna projekt, förutom fortsatta investeringar i redan befintliga projekt, bl. a:

 • Gryaab kvävereningsprojekt
 • Park & naturförvaltningens trädplantering i staden
 • Göteborg Energis Celsiusprojekt
 • Lokalförvaltningens projekt inom hållbart byggande

2014

Lokalförvaltningen – projekt inom hållbart byggande

 

Vi bygger bara lågenergibyggnader när vi bygger nytt

En ny byggnad i lokalförvaltningens regi ska bara använda maximalt 45 kWh/kvm, år i energi till uppvärmning, varmvatten och fastighetsdrift. Detta är ca 60 % lägre än vad som krävs i Boverkets byggregler och ligger i nivå med passivhusstandard. Dessutom ställer vi mycket höga krav på energiprestanda på de komponenter som påverkar verksamhetens energianvändning, såsom lågenergibelysning med smart styrning, mycket energieffektiva vitvaror.

Vi har mycket höga krav på sunda material mär vi bygger

Vi utgår från barn som är mer känsliga för exponering av farliga ämnen. Därför undviker vi till exempel hormonstörande ämnen. Även hållbarhet över tid är ett ledord. Flera projekt har gröna tak, sk sedumtak för att öka den biologiska mångfalden, tillföra mer grönt i stadsmiljön, minska dagvattenflöden, skapa bättre mikroklimat och verka bullerdämpande.

Göteborg Energi AB – satsningar inom fjärrvärme

Celsius – fjärrvärme till båtar

I Celsius har staden en ”lead” position och Göteborg Energi AB projektleder de olika europeiska städerna som deltar i projektet. Syfte är att visa hur fjärrvärme och fjärrkyla kan användas bland annat för att ta tillvara spillvärme i en stad och effektivisera energianvändningen. EU efterfrågar denna typ av lösningar för att kunna nå målet på 20 procent energieffektivisering till år 2020.

En åtgärd som genomförts genom Celsiusprojektet är att värma en stor färja med fjärrvärme när den ligger vid kaj. Göteborg Energis fjärrvärmenät förser Stena Danica med varmvatten genom en ny värmeväxlare. Göteborg och Stena Line är först i världen med det, sedan tidigare är färjan även landansluten med elström. Genom detta sparas utsläpp av 500 ton koldioxid per år.

Celsius – fjärrvärme till vitvaror

Istället för att värma vatten i en tvättmaskin eller luften i en torktumlare med el kan man använda sig av fjärrvärme som värmekälla. Med fjärrvärme går det att ersätta upp till 80 % av elbehovet och minska effektbehovet för elen med upp till 90 %. Med fjärrvärme kommer värmen från värmeväxlare i maskinerna, istället för att värmen kommer från el.

 

GRYAAB – Kväverening

För att uppfylla Sveriges åtaganden i Baltic Sea Action Plan och för att klara framtida befolkningsökning bedömer Gryaab att det är nödvändigt att öka kvävereningen ytterligare. Gryaab har därför beslutat att satsa 360 miljoner kronor på en utbyggnad. 2016 förväntas det nya reningssteget att tas i bruk. Näringsämnet kväve har stor betydelse för övergödningen i Västerhavet.

Gryaabs kväverening sker i två steg. I det första steget omvandlar bakterier ammonium till nitrat och i det andra nitrat till kvävgas. Kvävet hamnar då i luften istället för att göda havet. Den nya utbyggnaden kommer att öka kapaciteten i det första steget.

En reaktor med så kallade rörliga bärare kommer att byggas. Bärarna är plastbitar där bakterier fastnar och växer till. Att använda rörliga bärare är ett effektivt sätt att rena mycket vatten på liten yta. Inför beslutet har samråd hållits med Gryaabs sju ägarkommuner. Samtliga kommuner är positiva till investeringen.

2013

Lackarebäck vattenverk och reningsfilter             Förvaltningen kretslopp och vatten

 • • Den största ultrafiltret i Skandinavien byggs
 • • Vattenrening genom ultrafilter
 • • Ultrafilter är en oberoende mikrobiologisk barriär , vilket innebär en god barriäreffekt även under störningar
 • • Kapacitetsökning med 40 %
 • • Klar att använda 2015
 • • Total kostnad 700 MSEK

ultrafilter

Beräknade effekter av projektet

 • Kapacitet ökning med 40%
 • Samhällsekonomiska vinster i form av lägre sjukdomsutbrott som sparar upp till 290.000 dagar i produktivitet förlust mellan 2014-2038
 • Samhällsekonomiska vinster i form av kostnadsbesparingar på 1,4 miljoner vårddagar

GoBiGas             GEloggotyp_hem

 • Storskalig produktion av biogas
 • Effektivt – hög verkningsgrad i produktion och återvinning av överskottsvärme till fjärrvärme och el
 • Flexibelt – tål varierande kvalitet av råvara
 • Plattform för utveckling inom industri och högskola

gobigas

Beräknade effekter av projektet

När anläggningen är i full produktion ska leveransen uppgå till 800 – 1 000 GWh, vilket motsvarar drivmedel till mellan 80 000 – 100 000 bilar.

Projektets hemsida hittar du här. Filmserie om GoBiGas hittar du här.

Elbilar         gatu.

 

Gatubolaget har köpt in ett antal elfordon för Stadens förvaltningar och bolag. Målet var 100 eldrivna fordon i staden fordonsflotta år 2015.
Redan tisdagen den 10 december 2013 levererades den 100:e elbilen till hälso-och sjukvårds-teamet i Angered. Läs mer här.

elbil