Riskhantering

Riskhantering inom Göteborgs Stad är centraliserat och hanteras av finansavdelningen. Det är stadens finanspolicy och delegationsordning som styr riskhanteringen inom staden och dess bolag. De olika riskerna som staden möter är ränterisk, finansieringsrisk, motpartsrisk, valutarisk och operationell risk.

För att läsa mer om hur staden hanterar sina risker, se
Finanspolicy

Skuldportföljen

Koncernens externa upplåning uppgick vid årsskiftet (2016) till 38,8 mdkr, en ökning med 0,4 mdkr i jämförelse med 2015. Den genomsnittliga återstående löptiden på den samlade låneskulden uppgick vid årsskiftet till 3,4 år och räntebindningen till i genomsnitt 3,7 år. Den totala låneskulden fördelas på upplåning via staden (31,5 mdkr), Förvaltnings AB Framtiden (4,3 mdkr) och lån upptagna av bolagen utanför internbanken (3,0 mdkr). Den skattefinansierade verksamhetens del av skulden, nettolåneskulden, uppgick till 4,5 mdkr, cirka 11,6 procent av den totala upplåningen. Upplåning via Kommuninvest i Sverige AB har skett framför allt i bolagssektorn och uppgick vid årsskiftet till 3,2 mdkr.
Sedan februari 2015 har reporäntan varit negativ, vilket medfört att kommunen kunnat låna med negativ ränta på de korta programmen. För EMTN-lånen finns däremot ett räntegolv som gör att räntan aldrig kan understiga 0 procent.

Derivatportföljen

Derivatinstrument används i syfte att ränte- och valutasäkra underliggande lån. Derivatportföljens nominella värde uppgick till 18,5 mdkr. Kommunen hade vid årsskiftet negativt marknadsvärde om 216 mkr på sina derivatpositioner som avser räntesäkringen av nettolåneskulden.

Motpartsrisk

Kommunen är genom derivatavtal utsatt för en risk att en motpart inte kan fullgöra sina förpliktelser. Motparterna är både svenska och internationella banker. Beräknat på affärsvolym fanns 74 procent av motpartsrisken hos lägst AA-ratade motparter och 26 procent av risken hos A1- till A3-ratade motparter. På grund av kraftigt sjunkande marknadsräntor, vilket resulterat i stora negativa marknadsvärden på koncernens derivatpositioner, bedöms motpartsrisken vara väldigt låg per årsskiftet.

Finansieringsrisk

Under det kommande året har kommunen låneförfall på 5,9 mdkr. För att möta det har kommunen bindande lånelöften om totalt 9 mdkr. Lånelöftena samt likviditetsreserven på 1,4 mdkr ska även täcka bolagens externa förfall som under 2016 uppgår till 1,8 mdkr.

Göteborgs Stads riskhantering per 2016-12-31
Typ av risk Policy Utfall
Ränterisk 2-6 år 3,7 år
Finansieringsrisk 2-6 år (långa externa lån) 4,3 år
Motpartsrisk Max 30% av volym per motpart Inom policyram
Valutarisk Ingen Ingen