Våra bolag

Göteborgs Stad har direkt och indirekt intressen i ett stort antal bolag. Vissa är helägda, andra är delägda.

Kommunfullmäktige i Göteborg har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas, utser styrelse och lekmannarevisorer, beslutar om ägardirektiv med mera.

Göteborgs Stadshus AB

Göteborgs Stad har från och med den 1 januari 2014 ett nytt koncernbolag, Göteborgs Stadshus AB, som är ägare till stadens samtliga bolag.

Göteborgs Stadshus AB är som koncernbolag ägare till samtliga Göteborgs Stads bolag. Syftet med det nya koncernbolaget och den nya bolagsstrukturen i Göteborgs Stad, är att öka den politiska styrningen av Göteborgs Stads bolag och göra den mer synlig.

Den nya strukturen innebär att bolagen är indelade i olika områden; Energi, Bostäder, Hamn, Kollektivtrafik, Lokaler, Näringsliv och  Turism-Kultur-Evenemang. I strukturen ingår också Interna bolag och Regionala bolag, som var sitt område. Bolaget Boplats Göteborg AB har tillfälligt placerats under koncernbolaget i avvaktan på en översyn av verksamheten. För den aktuella bolagsförteckningen hänvisar vi till Göteborgs Stads officiella webbplats, Bolagskontor